Reset Password

Your search results

Javni natječaj za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice Općine Kanfanar

Published on 19 travnja, 2022 by tz-kanfanar

 

Temeljem članka 18. stavka 1. točke 6. i članka 22. stavka 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20), članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22). članka 24. Statuta Turističke zajednice Općine Kanfanar (Službeni glasnik Općine Kanfanar 6/2020) te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Kanfanar o raspisivanju Javnog natječaja za direktora/icu Turističke zajednice Općine Kanfanar donesenoj na sjednici održanoj dana 23.3.2022. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Kanfanar raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje direktora/ice Turističke zajednice Općine Kanfanar

na mandatno razdoblje od 4 godine

  

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme

Mjesto rada: Kanfanar – Turistička zajednica Općine Kanfanar

 

1. Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN br. 93/14, 127/17 i 98/19), kandidat za direktora lokalne turističke zajednice koja ostvaruje manje od 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje, mora ispunjavati uvjete sukladno odredbi članka 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) te odredbi članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22) kako slijedi:

 1. da ima završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,
 2. da ima najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnje stečene stručne spreme iz točke 1. ili jednu godinu radnog iskustva na rukovodećima poslovima u turizmu,
 3. da zna jedan svjetski jezik,
 4. da poznaje rad na osobnom računalu,

Uz dokaze o ispunjenju gore navedenih uvjeta, pri prijavi kandidati/kinja prilaže i prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice Općine Kanfanar, izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica.

 

 2. Osim uvjeta iz prethodnog stavka, kandidat za direktora mora ispunjavati uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje sukladno odredbi članka 21. stavka 3. Zakona o turističkim zajednicama i promociji hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20). Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Kanfanar prije samog izbora/imenovanja direktora/ice provjerit će ispunjava li osoba traženi uvjet službenim putem od Ministarstva pravosuđa i uprave, Odjela za kaznene evidencije.

 

 3. Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objave Javnog natječaja, koji se objavljuje na službenim Internet stranicama Turističke zajednice Općine Kanfanar – www.visitkanfanar.hr

Prijave na Javni natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom poštom na adresu:

 

Turistička zajednica Općine Kanfanar

Trg Marka Zeljka 3

52352 Kanfanar

S naznakom: Javni natječaj za izbor direktora/ice – NE OTVARATI

 

Valjanom prijavom smatrat će se prijava zaprimljena ili dostavljena u Turističku zajednicu Općine Kanfanar najkasnije do 29.4.2022. godine, odnosno preporučene pošiljke s poštanskim pečatom zaključno s navedenim datumom.

 

4. Prijava na Javni natječaj mora sadržavati:

 • ime i prezime kandidata, OIB
 • adresu,
 • broj telefona/mobitela i adresu elektroničke pošte,
 • naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni Javni natječaj,
 • specifikaciju privitaka/priloženih dokaza uz prijavu,
 • potpis kandidata.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na Javni natječaj, kandidati moraju dostaviti:

 1. životopis, vlastoručno potpisan
 2. presliku osobne iskaznice
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja –preslika ovjerene diplome ili potvrde, odnosno uvjerenja visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi
 4. dokaz o traženom radnom iskustvu – Elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ERPS, potvrda poslodavca ili drugi odgovarajući dokaz (ugovor o radu, rješenje o prijemu, rješenje o rasporedu i sl.) iz kojeg je razvidno obavljanje dosadašnjih poslova – vrsta poslova i potrebna stručna sprema te vremensko razdoblje obavljanja tih poslova
 5. dokaz o aktivnom poznavanju jednog svjetskog jezika (preslike uvjerenja, svjedodžbi, potvrda i slične dokumentacije ili drugi odgovarajući dokument)
 6. dokaz o poznavanju rada na računalu (preslike uvjerenja, svjedodžbi, potvrda i slične dokumentacije ili drugi odgovarajući dokument)
 7. prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice, izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje turistička zajednica

 

Isprave kojima se dokazuje ispunjavanje pojedinog uvjeta prilažu se u neovjerenoj preslici, a izvornik će kandidat predočiti prije donošenja odluke o izboru.

 

5. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Za osobe koje zadovoljavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja i steknu status kandidata prijavljenog na Javni natječaj, bit će proveden prethodni intervju. Kandidat će biti obaviješten o vremenu i mjestu održavanja intervjua telefonskom putem ili putem elektronske pošte, najkasnije tri (3) dana prije održavanja intervjua.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na Javni natječaj.

Administrativnu provjeru i pregled pristiglih prijava izvršit će tročlana Natječajna komisija za provedbu Javnog natječaja, koju imenuje Turističko vijeće. Natječajna komisija dostavlja listu kandidata Turističkom vijeću u roku od 8 dana od dana zaključenog Javnog natječaja.

O imenovanju direktora/ice Turističko vijeće odlučuje glasovanjem između predloženih kandidata Natječajne komisije.

Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Kanfanar zadržava pravo ne izvršiti izbor po raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

 

6. O rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Kanfanar.

 

7. Tekst Javnog natječaja objavljuje se na službenim mrežnim stranicama Turističke zajednice Općine Kanfanar – www.visitkanfanar.hr

 

8. U skladu s odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Službeni list Europske unije, L119/1) za potrebe provedbe natječaja za direktora/ice Turističke zajednice Općine Kanfanar, kandidati prijavom na natječaj pristaju:

 • da se njihovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji (kao i eventualno naknadno dostavljenoj dokumentaciji) i podaci nastali u tijeku provedbe natječaja, a kojom se dokazuje ispunjenje uvjeta koji su propisani natječajem, obrađuju od strane Turističke zajednice Općine Kanfanar i njezinih ovlaštenih osoba, isključivo u obimu i u svrhu provedbe natječaja za radno mjesto direktora/ice,
 • da se ime i prezime kandidata objavi u Odluci o odabiru kandidata na službenim mrežnim stranicama turističke zajednice, ako isti bude odabran za zapošljavanje u Turističkoj zajednici Općine Kanfanar,
 • da su upoznati s pravom da u svakom trenutku tijekom provedbe natječaja mogu zatražiti pristup svojim osobnim podacima te ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka kao i pravo na podnošenje prigovora na obradu osobnih podataka.

 

9. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

 

10. Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Kanfanar zadržava pravo ne izvršiti izbor direktora/ice po raspisanom Natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

 

Turističko vijeće Turističke zajednice Općine Kanfanar

Predsjednik Sandro Jurman

Kategorija: Nekategorizirano